ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 18 พ.ย. 2556
คำนำ

ชื่อเรื่อง                  :  การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ผู้ศึกษา                  :  นางรุ่งนภา  มูลคำดี

สังกัด                     :  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ปีที่ศึกษา               :  ปีการศึกษา  2556

ข้อมูลบทเรียน

บทคัดย่อ

 

                          การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ดอยงามวิทยาคม และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 

                          ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จำนวน 18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์โดย  1) นำคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนมาหาค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) ของแบบฝึกทักษะ โดยใช้สูตรคำนวณ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ  t-test ชนิด  Dependent Sample และ 3) นำคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากนั้นจึงนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาทำการแปลผล     

 

                          ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม มีค่าประสิทธิภาพ 84.77/81.53 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม อยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้จัดทำบทเรียน
สุกัญญา เตจ๊ะ
ครผู้ช่วย
ครู

ผู้เข้าชม: 763