ชื่อเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-learning เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2557
คำนำ

~~คำแนะนำการใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-learning เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต
 

 คำแนะนำการใช้

1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-Learning

2. ทำแบบทดสอบรวมก่อนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ E-Learning

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละบทเรียน ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
    E-Learning เพื่อประเมินผล

  
     หน่วยที่ 1 - 4 แบบทดสอบรวมก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ 
      หน่วยที่ 1 เรื่อง ทิศทางการส่ง และชนิดของสัญญาณข้อมูล
                    - แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ  แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
     หน่วยที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
                     - แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ  แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
     หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศ
                    - แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ  แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
     หน่วยที่ 4 อินเทอร์เน็ต
                    - แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ  แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ
     หน่วยที่ 1 - 4 แบบทดสอบรวมหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ 

 

      ความต้องการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ E-learning

         - Internet Explorer
          - เว็บบราว์เซอร์  Google chrome หรือ Google (ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์บทเรียน ELearning)

 

ข้อมูลบทเรียน

~~กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

มาตรฐานการเรียนรู้

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.2/1  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ง 3.1 ม.2/2  อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ง 3.1 ม.2/3  ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


จุดประสงค์

1. บอกหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

2. บอกหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

3. ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

                                        เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
                                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ผู้จัดทำบทเรียน
พิกุล ราชใจยา
ครู
ครู

ผู้เข้าชม: 691