ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2559
คำนำ
ข้อมูลบทเรียน

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

                วิชาประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา : นางจันจิรา  วงค์จุมปู

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต  36

ปีการศึกษา : 2558

             

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 1 ห้องเรียน 16  คน 

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  8  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยวิชาประวัติศาสตร์2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จำนวน 8 ชุดการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์2ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เป็นแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 15 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษา พบว่า

                   1. ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จำนวน  8 ชุดการเรียน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.63/86.25, 83.13/86.88, 86.88/ 90.63, 83.13 /92.50, 82.50/ 88.13, 81.25 /87.50, 83.75/88.13และ82.50/91.88 ตามลำดับโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ทั้งหมด  8  ชุดการเรียน มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย 83.60/88.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

                   2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.63  คิดเป็นร้อยละ 34.06 สำหรับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.06 คิดเป็น ร้อยละ 80.16 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคม และมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.44  คิดเป็นร้อยละ 46.09 จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน 

                   3.    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ซึ่งสรุปได้ว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนดอยงามวิทยาคมมีความเหมาะสมมากที่สุด

 

                 

 

    

ผู้จัดทำบทเรียน
จันจิรา วงค์จุมปู
ครูชำนาญการ
ครู

ผู้เข้าชม: 775