ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชาอังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204)
สถานะ เผยแพร่
วันที่เผยแพร่ 09 มี.ค. 2558
คำนำ

ชื่อเรื่อง                  :  การศึกษาผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับ             

                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชาอังกฤษเสริม

                              ทักษะ4 (อ20204)

ผู้ศึกษา                  :  นายกิตติคม  มูลคำดี

สังกัด                     :  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ปีที่ศึกษา               :  ปีการศึกษา  2557

ข้อมูลบทเรียน

บทคัดย่อ

 

                          การศึกษาผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204)  มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204) 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204) และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204)

                          ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จำนวน 14 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังภาษาอังกฤษ และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ วิเคราะห์โดย  1) นำคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนมาหาค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) ของสื่อประสม โดยใช้สูตรคำนวณ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ  t-test ชนิด  Dependent Sample และ 3) นำคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาทำการแปลผล     

                          ผลการศึกษาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204) มีค่าประสิทธิภาพ 84.51/81.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชา อังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204) อยู่ในระดับมากที่สุด

 

ผู้จัดทำบทเรียน
ภาณุวัตร ช่วยแก้ไข
ครู
ครู

ผู้เข้าชม: 565