นางรุ่งนภา มูลคำดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกิตติคม มูลคำดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายไกร ธรรมากาศ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา