นางสาวพิกุล ราชใจยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธวัช แสนใจคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายไกร ธรรมากาศ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา